Terugbetaling en retouren

Bepalingen voor retouren en herroeping aankoop

ARTIKEL 1. CONTACT

Om het recht op herroeping uit te kunnen oefenen, dient klant ons – Muziekhuis Gert Nijkamp, Asselsestraat 275, 7312 CV Apeldoorn, Nederland, tel.: +31 55 355 73 56, email:  info@gertnijkamp.nl – TIJDIG te berichten van zijn voornemen het product te willen retourneren.

Herroepen kan op deze wijze:

1) Klant kan het retourenformulier op deze webpagina zo volledig mogelijk invullen en verzenden.
2) Klant kan het retourenformulier downloaden, uitprinten en ondertekend toezenden per post of per email als bewijs van herroeping. Indien klant kiest voor postverzending wordt hij  dringend geadviseerd het document aangetekend te versturen.

ARTIKEL 2. ALGEMENE PROCEDURE

1. Het herroepen van een aangegaan leveringscontract kan alleen via het aanvragen van een RMA-nummer (‘Return Merchandise Authorization’). Dit nummer kan via de website aangevraagd worden, zie het retourformulier op deze webpagina.

2. Gebruikelijk volgt binnen 24 uur – maar gedurende weekenden en vakantieperiodes maximaal binnen 48 uur – goedkeuring van de retouraanvraag met toekenning van een RMA-nummer, mits deze aan de hier gestelde voorwaarden voldoet.

3. Bij retournering van goederen vragen wij klant een kopie van het ingevulde Retourformulier mee te sturen en het RMA-nummer daarop te vermelden.

4. Goederen die retour worden gestuurd dienen onbeschadigd en compleet, en – indien mogelijk – in de de originele verpakking aangeleverd te worden. Mocht klant verder zijn gegaan dan nodig om te beoordelen of hij de producten wenst te behouden, dan kunnen wij de waardevermindering die daarvan het gevolg is bij de klant in rekening brengen.

5. De teruglevering aan Muziekhuis Gert Nijkamp kan op de door klant gekozen wijze plaatsvinden. Zie hiervoor het retourenformulier.

ARTIKEL 3. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op internetbestellingen

2. Deze herroepingsprocedure is enkel van toepassing op leveringen binnen de Europese gemeenschap.

3. Herroepen van een aankoop kan binnen 14 dagen na levering. Muziekhuis Gert Nijkamp maakt in principe geen onderscheid tussen het Europees wettelijk recht op herroeping van 14 dagen en de uitgebreide herroepingsmogelijkheid van 30 dagen zoals deze geboden wordt door Muziekhuis Gert Nijkamp. Voor beide gelden dezelfde voorwaarden.

4. De datum van aanbieding door de bezorger geldt als begindatum van de herroepingstermijn. De einddatum van de herroepingsperiode is de 14e volle dag na deze begindatum. Het volstaat voor klant binnen deze periode zijn intentie kenbaar te maken.

5. Klant mag herroepen zonder opgaaf van reden.

6. Klant dient de goederen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat hij ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van de overeenkomst, aan Muziekhuis Gert Nijkamp terug te zenden.

7. Wanneer klant de leveringsovereenkomst herroept, neemt klant ook alle betalingen die voortvloeien uit de retourlevering en gemaakte kosten bij aanschaf (verzend- en, betaalkosten) voor eigen rekening. Deze worden in mindering gebracht op het retourbedrag. Tevens houden wij te allen tijde 10% restocking fee in om gemaakte kosten te dekken die restocking met zich meebrengt. Dit houdt onder andere in dat kosten fotograaf, aanbiedingskosten op diverse verkoop platforms, kosten werkplaats, etc. hierdoor gedekt worden.

8. Muziekhuis Gert Nijkamp zal de door klant ontvangen betaling voor levering van de goederen als beschreven in deze herroepingsregeling, zo spoedig mogelijk en maximaal binnen 30 dagen na ontbinding van het koopcontract aan klant teruggeven met hetzelfde betaalmiddel als waarop deze oorspronkelijk betaald is. Wij mogen wachten met terugbetalen tot de goede ontvangst van de geretourneerde producten of tot wanneer de consument heeft bewezen dat de artikelen in goede staat geretourneerd zijn.

9. Voor terugbetaling zijn uw klantgegevens nodig. Deze gegevens dient u het liefst digitaal in te voeren in het retourformulier op onze website, mede om communicatiefouten te voorkomen.

10. Klant is zelf verantwoordelijk voor het op dezelfde manier verpakken en beschermen van producten als dat ze zijn opgestuurd. Transportschade zal worden verhaald op de klant. Wij adviseren klant met klem het retour te sturen artikel van een zekere waarde altijd verzekerd te versturen. Bij beschadigingen als gevolg van het transport dient klant direct zelf een schadeclaim bij het transportbedrijf op te starten en ons hiervan op de hoogte te houden.

11. De klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de retourkosten.

ARTIKEL 4. VOORWAARDEN

1. Nieuw verpakte producten dienen in de originele onbeschadigde doos, indien redelijkerwijs mogelijk, te worden geretourneerd.

2. Beschadigingen aan het product of de originele verpakking  – voor zover deze deel uit maken van de presentatie van het verkochte product  – kunnen reden zijn om kosten in rekening te brengen voor vermindering van de waarde.

3. Maakt de contractant gebruik van zijn herroepingsrecht, dan heeft Muziekhuis Gert Nijkamp het recht een passende gebruiksvergoeding te vragen wanneer er sprake is van waardeverlies van de geretourneerde goederen door niet-noodzakelijk gebruik en slijtage.

4. Wanneer er sprake is van een oplopende waardevermindering tot wel 100% door ernstige verslechtering en/of vernietiging van het product behoudt Muziekhuis Gert Nijkamp zich het recht om de terugstorting van het betaalde bedrag niet uit te betalen.

5. Klant kan de verplichting tot vergoeding van de waardevermindering voorkomen door de producten niet als eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten, wat de waarde ervan nadelig beïnvloedt.

6. De verantwoordelijkheid voor het product gaat pas terug over naar Muziekhuis Gert Nijkamp nadat het product in goede orde is geretourneerd.

7. Muziekhuis Gert Nijkamp dient binnen 48 uur na levering op onze werkdagen te hebben aangegeven of een product in goede orde is ontvangen. Krijgt u niet binnen 48 uur na aflevering bericht, voldoet het product aan de retourvoorwaarden.

8. Wanneer klant een product heeft ingeruild om een deel van de waarde van het aangekochte product te voldoen, dan is volledige teruggaaf van het aankoopbedrag niet mogelijk. Wel kan (voor dat gedeelte) een ander product worden uitgezocht.

ARTIKEL 5. UITSLUITING VAN HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is niet van kracht bij:

1. Producten vervaardigd conform instructies van de klant:  ‘maatwerk’ en ‘custom orders’.

2. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne (zoals mondharmonica’s en stemfluiten) waarvan de verzegeling (bijvoorbeeld een mondzegel) na de levering is verbroken.

3. Digitale downloadbare producten, zoals Sound Sets.

RETOURADRES

Muziekhuis Gert Nijkamp
Adres: Asselsestraat 275/2, 7312 CV Apeldoorn, NL.
Telefoon: +31 55 355 73 56
Email: info@gertnijkamp.nl
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op (alleen op onze werkdagen).

Retourenformulier (RMA-formulier)

Retour-Herroeppingsformulier

Klantgegevens


Reden retour / herroeping aankoop


Ik wens een RMA-nummer

In geval van reparaties, retouren of afzien van een aankoop dient u altijd een RMA- nummer ('Return Merchandise Authorization') van ons te krijgen. Bevestig hieronder uw keuze hiervoor.


Translate »