Privacybeleid

Privacybeleid

Nijkamp Accordeons hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en doet er alles aan om de privacy te waarborgen. In de vorm van dit privacybeleid informeren wij u helder en transparant over hoe Muziekhuis Gert Nijkamp omgaat met persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Verwerking persoonsgegevens

Voor het beheer van de website winkel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • IBAN
Deze gegevens worden door Nijkamp Accordeons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Overeenkomsten (bv. verwerking bestellingen, consignatie, etc.)
 • Financiële administratie (bv. facturering, boekhouding, etc.)
 • Correspondentie (bv. mededelingen, nieuwsbrieven, etc.)

Uw rechten

Klanten van Nijkamp Accordeons hebben het recht op inzage, rectificatie, aanvulling en vergetelheid van zijn/haar persoonsgegevens. Indien het recht op vergetelheid wordt uitgeoefend, zal het bijbehorende account worden beëindigd en de persoonsgegevens verwijderd nadat is voldaan aan eventuele financiële verplichtingen. Dit recht geldt in de volgende situaties:
 • Niet meer nodig (Nijkamp Accordeons heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze werden verwerkt)
 • Bezwaar verwerking (uw maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens)
 • Intrekken toestemming (de eerder uitdrukkelijk gegeven toestemming aan Nijkamp Accordeons voor het verwerken van uw gegevens trekt u in)
 • Onrechtmatige verwerking (Nijkamp Accordeons verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen grondslag is voor verwerking)
Indien u gebruikt wenst te maken van deze rechten kunt u uw verzoek indienen via info@nijkampaccordions.com. Nijkamp Accordeons reageert zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Nijkamp Accordeons past geen profilering toe en neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen, zonder menselijke tussenkomst, die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beheer van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Nijkamp Accordeons uitsluitend gebruikt voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de doelstelling van het bedrijf, n.l. het leveren van producten en diensten.

Beveiliging van persoonsgegevens

De persoonsgegevens en financiële administratie worden beheerd en verwerkt in een beveiligd softwarepakket en door passende technische en organisatorische maatregelen zijn deze alleen toegankelijk voor de daarvoor aangewezen selecte groep personeelsleden. Overige personeelsleden hebben enkel in overleg toegang tot deze gegevens en alleen om hun functie uit te kunnen oefenen die in lijn zijn met de in deze privacy policy beschreven doeleinden.

Bewaartermijn

Nijkamp Accordeons bewaart uw persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel vereist op grond van wet- en regelgeving, echter niet langer dan noodzakelijk. Persoonsgegevens worden verwijderd uit de webshop binnen vier weken na beëindiging lidmaatschap indien er geen openstaande financiële verplichtingen meer zijn. Na zeven jaar worden de persoonsgegevens pas verwijderd uit de financiële administratie om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de specifieke doelen waarvoor deze zijn verstrekt dan wel vereist c.q. verplicht op grond van wet- en regelgeving. Aan partijen waarmee Nijkamp Accordeons geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten worden uw persoonsgegevens niet verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Website

De website ‘nijkampaccordions.com’ maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Gegevens die u via contactformulieren op de website aan de vereniging stuurt zijn versleuteld en daardoor niet toegankelijk voor onbevoegden. De website maakt gebruik van cookies. De noodzakelijke cookies zijn nodig voor een goede werking van de website, bevatten geen persoonlijke gegevens en helpen ons de website te verbeteren. Aanvullende informatie vindt u in ons Cookiebeleid. Op websites van derden die door middel van links met de website ‘nijkampaccordions.com’ verbonden zijn is deze privacyverklaring niet van toepassing. Ook kan Nijkamp Accordeons niet garanderen dat op websites van derden betrouwbaar en veilig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Nijkamp Accordeons raadt u aan te allen tijde de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u er gebruik maakt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over hoe Nijkamp Accordeons omgaat met uw gegevens kunt u contact met ons opnemen (info@nijkampaccordions.com). Komt u er niet uit met ons uit dan heeft altijd het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht en neemt hierover een besluit.

Wijzigingen privacyverklaring

Nijkamp Accordeons behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig en in ieder geval voor het gebruik van de diensten van Nijkamp Accordeons te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

De inhoud van nijkampaccordions.com is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Nijkamp Accordeons tracht juiste, actuele en volledige informatie aan te bieden, verstrekt Nijkamp Accordeons expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, actueel of volledig is. Omdat deze privacyverklaring een vereenvoudigde vertaling is van de geldende AVG-privacywetgeving kunnen hier op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend en is vanzelfsprekend de toepasbare wet- en regelgeving te allen tijde leidend.
Translate »